‘Night at sea’. Mokume gane (white gold/silver) earrings with blue topaz

'Night at sea'. Mokume gane (white gold/silver) earrings with blue topaz

Geef een reactie